ข่าวทั่วไป

สถาปัตย์ ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (CPAD)สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (CPAD) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและภาคใต้ เข้าร่วม

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ The 1st National Conference on Perspective of Architecture and Design Research & Creative Works (CPAD) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติรจากรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและภาคใต้ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช กล่าวว่า “โครงการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบและเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายของนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั้งจากส่วนกลางและส่วนภาคใต้ มีการนำเสนอที่ประชุม ในประเด็นในทางด้านสถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อมและประเด็นทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและผลงานออกแบบใหม่ๆ ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยการศึกษาวิจัย สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์ นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักออกแบบ อันเป็นประโยชน์ในวิชาการและวิชาชีพด้านนี้ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ อันเป็นประโยชน์ในวงกว้างทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายของนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากส่วนกลางและภาคใต้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและความร่วมมือจาก สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC)

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP