ข่าวเด่น

เริ่มแล้ว!!งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ที่ ม.วลัยลักษณ์เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ชูแนวคิด WU LAND of Glory วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ เพื่อฉลองครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน บุคลากรและนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณเวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ภายใต้แนวคิด WU LAND of Glory “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนเข้าเยี่ยมชมพัฒนาการความก้าวหน้าทางการศึกษา งานวิจัย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโนบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2561 โดยภายในงานวลัยลักษณ์เดย์ มี 4 งานหลัก ประกอบด้วย งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ ประชาชนทุกคน โดยงาน Walailak Day 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “WU LAND of Glory : วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์” เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยผลงานวิชาการ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงผลงานขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดงานในหลากหลายรูปแบบด้วย

“ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ทุกคน มีความยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าร่วมงานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ขอให้มั่นใจว่า ผุ็เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายตามความสนใจ มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ส่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวถึงงานวลัยลักษณ์เดย์ว่า ประกอบด้วย 4 งานหลัก คือ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ งานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอก ประเภทนักเรียนและเยาวชน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมเดิน-วิ่ง Pharmacy WU Mini Marathon พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ย้อนเมืองโบราณสถานตุมปัง กีฬาวลัยลักษณ์เดย์ ศิลปะและการแสดงภาคกลางคืน

ในส่วนงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานวลัยลักษณ์เดย์ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย นายผยง ศรีวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SAH Expo 2018 การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิกการประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมการออกแบบ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย การประชุม 2nd Work Integrated Learning Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" การประชุมวิชาการระดับชาติ ”วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 เรื่อง พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุม 2nd Living Will and Palliative Care Conference การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์วิจัยระดับปริญญาตรีและ Symposium of International Language and Knowledge 2018 รวมทั้งสิ้น 12 รายการส่วนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตร” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร การประกวดแข่งขันทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ การประกวดสัตว์พื้นเมือง การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย

ด้านนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยการจัดงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้ว คาดว่าจะส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์มากมายทั้งแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และพี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP