Walailak Day

ทีมบุญเหลือ B คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ ครั้งที่ 3 งานวลัยลักษณ์เดย์ ประจำวันปี 2561เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ครั้งที่ 3 ในงานวลัยลักษณ์เดย์ประจำปี 2561 ผลการแข่งขันทีมบุญเหลือ B จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 24 ทีม

อาจารย์ นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ว่า เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกีฬาเซปักตะกร้อ ส่งเสริมความสามัคคี รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอก

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันและคณะทำงานที่ทำให้เกิดการจัดการแข่งขันขึ้นมาและได้กล่าวต่อไปถึง การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าว่า จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แบ่งประเภทการแข่งขันที่ชัดเจน ทั้งประเภทแบบ open และประเภทเยาวชน รวมถึงเงินรางวัลที่จะมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

สรุปผลการแข่งขันเซปักตะกร้อครั้งที่ 3 งานวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมบุญเหลือ B จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน 5000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินจำนวน 3000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินจำนวน 2000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นางสาวชนิสรา เจ๊ะมามะ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP