ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555