ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์กิจการนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้ในระดับดีโดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถแปลเอกสารหรือร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษได้
- เป็นผู้สนใจใฝ่รู้กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- รับผิดชอบงาน Website ของหน่วยงาน ดูแลและปรับปรุง Website ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีความสามารถในการทำแบบฟอร์ม Online ประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

2. คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. กรอบภาระงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ

1. งานสารบรรณและ e-office เช่น รับ ส่ง เอกสาร ทั้งในระบบ และการเดินส่งเอกสารตัวจริง การลงรับเอกสาร ออกเลขเอกสาร และส่งเอกสารทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รายงานผลการใช้ e office และการสื่อสารภายในหน่วยงานตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย โดยเวียนส่งเอกสารให้บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ล่าช้ากว่า 1 วันทำการ

2. รับผิดชอบงานสมาคมนานาชาติ เช่น การต่ออายุสมาชิกสมาคม จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม การส่งเสริมให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโดยผู้บริหารหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. รับผิดชอบงานหนังสือเดินทางราชการ เช่น การออกหนังสือเดินทางราชการแบบ E-passport โดยให้บริการกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิในการขอหนังสือเดินทางราชการ บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดทำหนังสือหนังสือเดินทางราชการ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยประสานงาน นปม กท. สำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ

4. รับผิดชอบงานหนังสือรับรองขอทำวีซ่า โดยให้บริการกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิในการขอหนังสือรับรองขอทำวีซ่า ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดทำหนังสือหนังสือรับรองขอทำวีซ่า และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยประสานงาน นปม กท. สำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ

5. รับผิดชอบงานประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน โดย ออกแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ โดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สรุปและรายงานผล

6. งานการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน การมีระบบจัดเก็บและระบบในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ประจำโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน

7. งานแจ้งซ่อมและตรวจสอบครุภัณฑ์ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของหน่วยงานทั้งหมด ติดต่อประสานงานและกำกับดูแลแม่บ้านประจำอาคาร และการซ่อมบำรุง

8. งานประชุม เช่น การจดรายงานการประชุม การจองห้องประชุม การเตรียมและประสานเครื่องมือสื่อสารในการดำเนินการประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน สายไฟเชื่อมต่อ และการจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการประชุม การประสานและจัดเตรียมอาหารว่าง หรืออาหารเที่ยง การจัดเตรียมสถานที่ ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมของห้องประชุม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในภารกิจของมหาวิทยาลัย ของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร เช่น การทำเอกสารขอไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ การเคลียร์เอกสารการเงิน ใบเสร็จต่างๆ

10. งานจองยานพาหนะ และการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ ให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

11. งานระบบประกันคุณภาพ รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อสรุปส่งศูนย์นวัตกรรมและการเรียนการสอน

12. งานความเสี่ยง จัดทำความเสี่ยงหน่วยงาน และความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

13. งาน 5ส ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าพื้นที่ 5 ส ของหน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานภาพรวม ตู้ โต๊ะ เอกสารที่อยู่ในตู้ โต๊ะ ที่เป็นของกลาง จัดทำดัชนี stock card และดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สภาพแวดล้อมสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน

14. งานอนุรักษ์พลังงาน ดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

15. งานไปรษณีย์ รับผิดชอบในการส่งเอกสาร จ่าหน้าซองเอกสาร ลงรายละเอียดในใบนำส่งเอกสารกับส่วนอำนวยการและสารบรรณฯ ลงรายละเอียดในใบนำส่ง EMS ที่เป็นแบบฟอร์มของไปรษณีย์ ทั้งในและต่างประเทศ และเอกสารพัสดุที่ส่งไปยัง นปม. กท.

16. งานเลขานุการหัวหน้าหน่วยงาน

17. ทำหน้าที่รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ทุกไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

18. ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ระบบ e-budget ระบบ e-office ระบบเบิกวัสดุ online และระบบอื่นๆ

19. ทำงานโครงการ Walailak University Cultural Camp 2018 ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

20. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมในภายหลังได้

หมายเหตุตัวชี้วัด

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5
2. การใช้งบประมาณของหน่วยงานในภาพรวมร้อยละ 100
3. คะแนนผลการประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลางเป็นไปตามเป้าหมายประจำปี คือ ไม่น้อยกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5
4. งานสารบรรณ electronic ในภาพรวมของการใช้งานโดยบุคลากรในหน่วยงานร้อยละ 100
5. การรับเอกสาร เวียนเอกสารภายในในและภายนอกหน่วยงานไม่ล่าช้าเกิน 1 วัน
6. มีระบบขั้นตอนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และวัสดุสำนักงานอย่างคุ้มค่า

4. อัตราการจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 5 เดือน

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

7. การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2561

9. วันสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

10. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ https://hr.wu.ac.th/form.html (ชื่อไฟล์ ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว)


การส่งใบสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร เป็น file pdf ที่ E-mail: interaffairs.wu@gmail.com
โดยให้ตั้งชื่อ file ว่า "ชื่อ........สกุล ของผู้สมัคร: สมัครลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์กิจการนานาชาติ" ทั้งนี้ ให้ถือเอกสารตัวจริงมาในวันสัมภาษณ์

TOP