ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (พืชสวน)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 2 ราย ดังนี้

001 นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ
003 นายกันตพงศ์ อุ้มชู

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP