ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕61 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕61 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง
002 นางสาวอรอนงค์ ศรีเพชร
003 นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์
004 นางสาวนันท์นภัส โอทองคำ

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP