ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/๒๕61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้

ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งนักวิชาการ
100 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
102 นางสาวสุทินีกรณ์ โภชนากรณ์
103 นางสาวภัทรียา ทองฉิม
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
002 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
003 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
101 นายภูริภัทร์ มากสังข์
102 นางสาวณัฎญาพร สิทธิสุวรรณ
(3) ตำแหน่งพนักงานธุรการ
001 นางมลทา วสีวิวัฒน์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Offiice (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง Etesting 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP