ข่าวเด่น

นักศึกษาปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ในงานประชุมวิชาการ RUCA 2018

นางสาวสุรัมภา แก้วเพชร นักศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) โดยมี รศ.ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้ส่งผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมในการยับยั้งเชื้อราที่พบในผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม” ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 5 (RUCA 2018) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้นั้น ซึ่งในปีนี้ คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมางานประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภายใต้แนวความคิด “Empowering Agriculture: เพิ่มขีดความสามารถเกษตรไทยสู่ Thailand 4.0” ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรกลวิธาน, กลุ่มพืชศาสตร์, กลุ่มสัตวศาสตร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจอาหารโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมมากกว่า 200 คน จาก 10 สถาบันภาคี อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้คัดเลือกให้นางสาวสุรัมภา แก้วเพชร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น 1 ใน 3 ของผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และ ธุรกิจอาหารในงานประชุมนี้ โดยนางสาวสุรัมภา แก้วเพชร ได้เข้ารับมอบใบประกาศ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีก 2 คน คือ นางสาวกนกวรรณ เสวกวัง ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้สารละลายเกลือผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในปลาเค็ม และนายศิรพงศ์ พาพันธ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในข้าวเปลือกกับความชื้นของข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประชุมนี้อีกด้วย

TOP