ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การสืบค้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสืบค้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้วยกัน ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น – 16.30 น ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางพรรษกร ฉันทวีโรจน์ โทรศัพท์ 0 7567 3575

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/ip-logo/

TOP