ข่าวการศึกษา

สัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด..กล้าทำ

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โดยศูนย์อาสาสมัครวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด...กล้าทำ เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนร้อยหวันพันป่า อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์

1) ปรึกษาหารือถึงจังหวะก้าวเดิน และเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ “ศูนย์อาสาสมัครวลัยลักษณ์”
2) ปลุกฟื้น เริ่มก้าวใหม่ กับการก่อตั้ง “ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์”
3) สัมผัสเรียนรู้ วิถีของผู้คน ชุมชน ธรรมชาติ
4) ปันแบ่งแรงกายช่วยพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ตน และเป็นประโยชน์คนอื่น

การสัมมนาผู้นำจิตอาสาจัดขึ้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษากลุ่มต่างๆ กลับไปสร้างสรรค์งานด้านจิตอาสาของตนในปีการศึกษานั้นๆ โดยจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาผู้นำจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 40 คน

ชมประมวลภาพกิจกรรม https://www.flickr.com/photos/98724556@N05/albums/72157690187870310

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=4073

TOP