ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทศาสตร์อัครราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕61 ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 นั้น นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ สพ.ญ.ปทิตตา รวยอารี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP