ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ปัญหาพลังงาน...ทำไมจึงกลายเป็นปัญหาของท้องถิ่น"

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ปัญหาพลังงาน...ทำไมจึงกลายเป็นปัญหาของท้องถิ่น" ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

 


เช้า ๑ เมษายน ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ความเป็นมาของกิจกรรมเสวนามิติพลังงานกับท้องถิ่น
โดย เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. สถาบันการศึกษากับความซับซ้อนของความรู้ด้านพลังงาน
: วิกฤติและทางออก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เปิดโลกเปิดปัญหา
๑. มองโลก มองเรา มองทางออก : การเคลื่อนของ (องค์กร) พลังงานโลก
กับผลกระทบต่อวิถีท้องถิ่น
โดย คุณคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
๒. เส้นทางจากโลกถึงท้องถิ่น : ความซับซ้อนและความไม่เป็นธรรมในธุรกิจ
พลังงาน
โดย ดร.อาภา หวังเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓. ปฏิบัติการที่โลกใบเล็ก : ชุมชนท้องถิ่นกับการรักษาแผ่นดินเกิด
ท่ามกลางภัยคุกคามด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน
โดย คุณสุรจิต ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
บ่าย ๑ เมษายน ๒๕๕๕
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กระบวนการปกป้องแผ่นดินเกิด การต่อสู้ของภาคประชาชน: บทเรียน
และประสบการณ์การหาทางออกของชุมชนท้องถิ่น
โดย สุทธิ อัชฌาศัย เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
กรอุมา พงษ์น้อย กลุ่มอนุรักษ์บ้านบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
บุญโชค แก้วแกม นายก อบต. ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. บทสังเคราะห์ความเข้าใจโลกของพลังงานและการก้าวต่อของชุมชน
ท้องถิ่น
โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ ปฎิญญาวลัยลักษณ์เพื่อการปกป้องวิถีชีวิตชุมชน

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด โทรศัพท์ 0-7567-3555, 0-7567-3557


TOP