ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 1 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน
2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ
2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

ทุนการศึกษา
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180


TOP