ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผนึกกำลังเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.บุญทวี เทียมวัน อาจารย์และนักวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับนักเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียน QSI International School, Phuket

การประชาสัมพันธ์เน้นการพูดคุยสนทนา และ group discussion เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสร้างการรับรู้ให้นักเรียนนานาชาติในภูเก็ต ทั้งนี้ ทางหลักสูตรนานาชาติยังได้วางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไปจะเป็นโรงเรียนมัธยมทีมีหลักสูตรนานาชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


TOP