ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบแถบหมวก-เข็มสถาบัน แก่บัณฑิตใหม่พยาบาลศาสตร์