ข่าวเด่น

มวล. เยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ เยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ Deputy Director Enterprise Business บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและนำชมนวัตกรรม

การเยี่ยมชมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเป้าหมายที่จะเป็น Smart University โดยจะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเพื่อรองรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งหวังจะให้เป็น Smart Hospital แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ตอนบน ในการนี้ ทีมงานของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย ICT Infrastructure, Hospital Solution, WU Smart University, Smart Classroom และ Smart Green University ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการพลังงาน, Smart Farm, Smart Agriculture และ Solar Farm พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมตัวอย่างนวัตกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาใช้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเริ่มต้นจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เป็นหน่วยงานแรก ที่จะมีความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และบริการทางคลินิกในรูปแบบที่เรียกว่า Digital Dentistry ซึ่งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งแรกของโลกที่ บริษัท หัวเว่ย ร่วมลงทุนในการพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินงานภายใต้แนวคิด SMART โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็น Smart อย่างรอบด้านสอดคล้องกับความเป็น Land of Glory และจะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Smart University มาดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เบื้องต้นมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ รวมทั้งจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป



นอกจากนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีจะรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าปฏิบัติการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการของทางบริษัท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาชีพอีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพ/ข่าว: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP