ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 ในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 3 ราย ดังนี้

100 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
102 นางสาวสุทินีกรณ์ โภชนากรณ์
103 นางสาวภัทรียา ทองฉิม

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP