ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จับมือบริษัทเอกชน ร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และนายธเนศ วิชชุไตรภพ กรรมการผู้จัดการบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ระหว่างบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และนายไพรวัลย์ เกิดทองมี ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียฯ ลงนามเป็นพยาน พร้อมผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะชุมชนและขยะติดเชื้อ โดยจากการหารือร่วมกันระหว่าง บริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มองเห็นความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียง เป็นสถานที่ฝึกอบรมดูงาน และสามารถเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้ โดยอาศัยจุดเริ่มต้นจากการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันและมาผนวกกับเครื่องจักรที่เหมาะสมกับขยะประเภทต่าง ๆ ของบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด

“ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเตาเผาขยะที่รองรับการเผาขยะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเตาเผาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย และจะพัฒนาโรงเผาขยะให้เป็นต้นแบบของการกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการร่วมมือกับบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง ครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยทำให้การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระเรื่องขยะของจังหวัดและของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการวิจัยและพัฒนาการคัดแยกขยะอินทรีย์ นำกลับมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของสารปรับปรุงดิน การกำจัดขยะอันตรายประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการคัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ให้เป็นไปตาม พรบ.ขยะติดเชื้อ โดยสามารถรองรับขยะติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้ ตลอดจนการพัฒนาให้ศูนย์กำจัดขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและพัฒนาบุคคลากรด้วย ภายใต้กรอบความร่วมมือในระยะเวลา 5 ปี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP