ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Math in Nature ครั้งที่ 4 ให้นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อเป็นวิทยากรค่าย "Math in Nature ครั้งที่ 4" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษ IMP จำนวน 34 คน ครู 3 ท่าน ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท และศูนย์กีฬาทางน้ำ จังหวัดชุมพร


การจัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้เด็กได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคณิตศาสตร์ สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ดีทั้งในรูปแบบของการนำเสนอแบบปากเปล่า มีกระบวนการส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ รวมทั้งฝึกการออกแบบ การทดลองและนำเสนอผลงานด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ย่อมทำให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงที่ดีและเกิดความเชื่อมั่น เกิดความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน


TOP