ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Math in Nature ครั้งที่ 4 ให้นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย