ข่าวทั่วไป

แกนนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบปะสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืนรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับแกนนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน“สังสรรค์เฮฮาตามประสาศิษย์เก่า รวมพล คน มวล.” เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีคุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับแกนนำศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารเพลิน กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณแกนนำศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ผมเองในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาพบปะกันฉันท์พี่น้อง ได้ร่วมรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่ได้อยู่ร่วมกัน นับถึงวันนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีพัฒนาการในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป ด้านภาษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ด้านการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสวยงาม ร่มรื่น มีความสะดวกสบาย พร้อมต้อนรับทุกคนที่มาเยือน และในโอกาสอันใกล้นี้พวกเราจะนัดรวมพลจัดกิจกรรมรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ศิษย์เก่ากำหนดจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยจะได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไป”

โอกาสเดียวกันนี้ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาซึ่งทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่ปีที่ 27 กำลังรับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 21 และมีศิษย์เก่าจบไปแล้ว 16 รุ่น จำนวนประมาณ 16,000 คน ซึ่งกิจกรรมพบปะกันในครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รับฟังความคิดเห็น ร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง และสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านศิษย์เก่า ซึ่งส่วนสื่อสารองค์กรได้สร้างกลุ่มไลน์สมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Alumni ขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมประสานกับศิษย์เก่าในภารกิจต่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร ได้บอกเล่าว่า “ศิษย์เก่านับเป็นศักยภาพ เป็นสื่อบุคคลที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางต่าง ๆ ปัจจุบันส่วนสื่อสารองค์กรได้พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารองค์กรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และรอบด้านมากยิ่งขึ้น อาทิ facebook https://www.facebook.com/WalailakUniversity/ รายการโทรทัศน์และวิทยุออนไลน์ https://walailakchannel.wu.ac.th/ นอกจากนี้ ยังมี Social media อื่น ๆ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามชมได้และแชร์ให้เพื่อนๆ รับรู้ร่วมกันบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งแกนนำศิษย์เก่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมที่ศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกสำนักวิชาจะได้ร่วมจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม รวมทั้งจะได้สานต่อขยายผลและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

TOP