ข่าวสมัครงาน

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถในการถ่ายภาพ รักในการท่องเที่ยว
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความสามารถตัดต่อสื่อวีดีโอได้
- สามารถมาปฎิบัติงานได้ทันที2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- ประวัติส่วนตัว (Rasume)
- ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย3. อัตราค่าตอบแทน
13,000 – 15,000 บาท

4. การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ (อาจมีการสัมภาษณ์ ณ วันที่สมัครสามารถเตรียมตัวมาได้เลย)
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
และสามารถส่งเอกสารมาได้ที่
อีเมล : Titikan.202@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2977,086 4795011
ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2561
วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP