ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech July 2018: Sensing and Coating Technology

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 July 2018 : Sensing and Coating Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความวัสดุเคลือบ และตัวตรวจจับ รวม 6 เรื่อง จาก Shahid Rajaee Teacher Training University ประเทศอิหร่าน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบทความโดย นายสุนันท์ ขามิ นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมกับ ผศ. ดร. วิภาวี ขำวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Volatile Organic Compound (VOC) Removal via Photocatalytic Oxidation Using TiO2 Coated Nanofilms

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/index

TOP