ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย ส่งมอบงานวิจัยการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวอันดามันม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีเครือข่าย จัดงานการนำเสนอและส่งมอบผลงานวิจัย “การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน” ให้กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอน-ไม้ท่อน โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า จังหวัดในกลุ่มอันดามันทั้งหมด เป็นพื้นที่หลักในการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเป็นพื้นที่หลักแห่งหนึ่งของโลก การนำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้ช่วยทำให้การศึกษาแนวทางและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและรักษาความยั่งยืนของพื้นที่การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันนี้

ในนามของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน ขอขอบคุณทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อทำให้การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถที่จะแข่งขันกับภูมิภาคต่างๆของโลกได้

หลักของการวิจัยอย่างหนึ่งคือการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพราะการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ไม่สามรถประสบความสำเร็จได้ด้วยการดำเนินงานเฉพาะของฝ่ายของธุรกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำให้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องใช้ข้อมูลจากการวิจัยของหน่วยงานทางวิชาการ โอกาสนี้ในนามของกลุ่มจังหวัดอันดามันขอขอบคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ได้นำเสนอและได้มอบให้กับทางจังหวัดในเขตพัฒนาท่องเที่ยวอันดามันในวันนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ ได้รับการบริการวิชาการและการให้ข้อแนะนำอย่างต่อเนื่องต่อไป นายสนิท กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย กล่าวว่า ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ทำพิธีส่งมอบผลงานวิจัยภายใต้ชื่อเรื่อง “การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน” ให้กับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัย จาก (สกว.) โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแบรนด์ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดต่างๆ ในแถบอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและสตูล รวมทั้งการเสวนาและบรรยายพิเศษในประเด็นของการขับเคลื่อนแบรนด์ในมิติต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์นั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่อันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดต่างๆ ซึ่งแนวทางที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือ ในช่วงปีแรกหลังจากนี้ จะทำอย่างไรให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจถึงตัวตนของแบรนด์อันดามันนี้

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ สกว.ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพริยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) การนำเสนอผลการวิจัย “การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ การบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์และไอเดียในการสร้างสรรค์แบรนด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานอำนวยการ และที่ปรึกษาแบรนด์อาวุโส บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด (ประเทศไทย)

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ : จักรกฤษณ์ สงดำ
ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP