ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 67/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธนรัตน์ มังคุด

2. ตำแหน่งอาจารย์ (กฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP