ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
001 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
003 นายธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์
004 นางสาวองค์อร รัตนพันธ์
005 นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP