ข่าวเด่น

ม. วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต กว่า 1,000 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลอย่างยิ่งและเป็นวันที่สำคัญของผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล เรียกว่า “พิธีมอบหมวก ขีด เข็มสถาบัน และดวงประทีป” เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ มีความรู้และความสามารถ เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำงานหนักมาตลอด เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถสูง

สำหรับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 17 โดยสำเร็จการศึกษาจำนวน 81 คน และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติ จำนวน 78 คน และในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 อีกจำนวน 40 คนรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ คณาจารย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 17 ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1 ที่มีความพยายามและตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจนจบการศึกษา และได้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในทีมการพยาบาล

หมวกพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่และภารกิจของบุคคลผู้สวมใส่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล แถบสีดำยาวที่อยู่บนหมวกพยาบาลเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ที่สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว สำหรับแถบสีดำเฉียงที่อยู่บนหมวกเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแสดงการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ กล่าวต่ออีกว่า การจัดพิธีมอบขีด หมวก และเข็มสถาบัน สำหรับบัณฑิตพยาบาล แสดงว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จึงขอให้การสวมหมวกในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคมและขอย้ำให้บัณฑิตพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลทุกคน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น “คนดีและคนเก่ง” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป

นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้ว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ภายใต้หัวข้อ “บทบาทพยาบาลในการทำงานเพื่อสังคม" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ การแลกเปลี่ยน “การเริ่มต้นและการปรับตัวสู่พยาบาลวิชาชีพ” การแลกเปลี่ยน “บทบาทพยาบาล ความต้องการพยาบาลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” และให้ความรู้วางแผนการเงิน และการออม รวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี การปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสภาพยาบาลและสมาคมพยาบาล” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย อีกด้วยประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP