ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมี อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถาบันต่อไปประมวลภาพ

TOP