ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) A native speaker applicant from the United States of America/United Kingdom/Australia/
New Zealand/Canada or A non-native speaker (Non-Thai) applicant holding a Bachelor, Master or Doctoral degree in English, Education, Teaching English as a Foreign Language, Linguistics, English Literature, or related fields.
2.) Candidates with experience in Teaching English will be preferred.

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
1) การสอนภาษาอังกฤษและออกแบบหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป
3) การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
4) การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นพิเศษเพื่อสอนเสริมให้กับนักศึกษา/บุคลากร ที่ต้องการสอบผ่านรายวิชานั้น ๆ
5) สนับสนุนการออกแบบประเมินผลประสิทธิภาพทางภาษา (English Proficiency) ของนักศึกษา
6) ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของการศึกษาภาษาอังกฤษ เช่น ออกแบบหลักสูตรเสริมทักษะ,
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น การโต้วาที การพูดในที่สาธารณะ จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
7) การเป็นวิทยากรในกิจกรรมการบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ
8) งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามความเหมาะสม

5. อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 40,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 28,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี (เฉพาะชาวต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อย่างไรก็ตามหากอัตราเงินเดือนขั้นต่ำยังน้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ไม่รวมในฐานเงินเดือน) เพิ่มอีกแต่เมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 40,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
8.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครไปที่ อีเมล์ wuli.recruit@gmail.com ตั้งแต่วันที่
14-25 มิถุนายน 2561

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรือวิธีการอื่นที่
สถาบันภาษาฯ กำหนด

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
สถาบันภาษาฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

 


TOP