ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak J Sci & Tech จัดการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ISI-Scopus”

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ Walailak Journal of Science and Technology ขอเชิญคณาจารย์ และ นักศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ISI-Scopus” โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล Editor-in-chief วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 3

เนื้อหาการบรรยาย เริ่มจาก ความเชื่อและแนวปฏิบัติในการเขียนบทความวิจัยสู่สากลจากข้อมูลที่มีอยู่หรือรายงานที่เป็นภาไทย จากนั้นแนะนำเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล ช่วยดึงจุดเด่นของงานเขียน การอภิปรายผล และ พัฒนาหัวข้อวิจัยในอนาคตให้โดดเด่นขึ้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณ โกสินธุ์ ศิริรักษ์ Managing Editor วารสาร Walailak Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อีเมล journal.wu@gmail.com

TOP