ข่าวสมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 22 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535
1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ดังนี้ TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 725 คะแนน หรือ CU-TEP ≈90 คะแนน หรือ CEFR Level = C 1 คะแนน (ยกเว้น 1) ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ (ในประเทศ) ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า 3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 4) ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการคัดเลือกและให้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษานั้น ๆ 5) อาจารย์กลุ่มภาษาตะวันออก (ยกเว้นภาษาไทย))
1.5 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์
1.6 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน World University Ranking แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.3 ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งที่ 1 สาขาวิชากายวิภาควิทยา เน้นคัพภะวิทยา (Embryology or Developmental Anatomy) และ/หรือ จุลกายวิภาควิทยา (Micro-anatomy or Histology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.2 ตำแหน่งที่ 2 สาขาวิชาเภสัชวิทยา (Pharmacology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาทางด้านเภสัชวิทยา และ/หรือพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Pharmacology and/or Toxicology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.3 ตำแหน่งที่ 3 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และ/หรือ การผลิตสัตว์ (Vet. Genetics and/or Animal Production) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ และ/หรือการผลิตสัตว์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.4 ตำแหน่งที่ 4 สาขาวิชาเคมีทางสัตวแพทย์ และ/หรือ อาหารสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในสาขาวิชาชีวเคมีทางสัตวแพทย์ (Vet. Biochemistry) และหรืออาหารสัตว์ (Animal Nutrition) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.5 ตำแหน่งที่ 5 สาขาวิชาพฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์ (Animal Restrain) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ หรือพฤติกรรมและการควบคุมบังคับสัตว์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.6 ตำแหน่งที่ 6 สาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้นแบคทีเรียวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Microbiology; Bacteriology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้น แบคทีเรียวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Microbiology; Bacteriology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.7 ตำแหน่งที่ 7 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (Orthopedics หรือ soft tissue surgery) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ (Orthopedics หรือ soft tissue surgery) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.8 ตำแหน่งที่ 8 สาขาวิชาจุลชีววิทยา เน้นวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ (Vet. Immunology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาจุลชีววิทยาเน้นวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ (Vet. Immunology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.9 ตำแหน่งที่ 9 สาขาวิชาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.10 ตำแหน่งที่ 10 สาขาวิชาปรสิตวิทยา เน้นปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Parasitology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาปรสิตวิทยา เน้นปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Parasitology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.11 ตำแหน่งที่ 11 สาขาวิชาพยาธิวิทยา เน้นพยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ (Vet. Clinical Pathology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาพยาธิวิทยาเน้นพยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ (Vet. Clinical Pathology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.12 ตำแหน่งที่ 12 สาขาวิชาพยาธิวิทยา เน้นพยาธิชันสูตรวินิจฉัยโรคสัตว์ (Vet. Diagnostic Pathology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาพยาธิวิทยา เน้นพยาธิชันสูตรวินิจฉัยโรคสัตว์ (Vet. Diagnostic Pathology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

2.13 ตำแหน่งที่ 13 สาขาวิชาอายุรศาสตร์และพยาธิวิทยาสัตว์ทดลองสัตว์แปลกถิ่น (Pathology and Medicine of Lab. Animals and Exotic Animals) จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาพยาธิวิทยาหรืออายุรศาสตร์เน้นโรคสัตว์ทดลอง และหรือโรคสัตว์แปลกถิ่น (Pathology and/or Medicine of Lab. Animals and/or Exotic Animals) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.14 ตำแหน่งที่ 14 สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Anesthesiology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Anesthesiology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.15 ตำแหน่งที่ 15 สาขาวิชารังสีวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Radiology) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชารังสีวิทยาทางสัตวแพทย์ (Vet. Radiology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.16 ตำแหน่งที่ 16 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก (Small Animal Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก (Small Animal Intenal Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.17 ตำแหน่งที่ 17 สาขาวิชาการผลิตและอายุรศาสตร์โรคสัตว์น้ำ (Aquatic Animals Health and Production Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาการผลิตและอายุรศาสตร์โรคสัตว์น้ำ (Aquatic Animals Health and Production Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.18 ตำแหน่งที่ 18 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก (Small Animals Medicine) เน้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก (Small Animals Medicine) เน้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.19 ตำแหน่งที่ 19 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์ปีก (Poultrys Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์ปีก (Poultrys Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.20 ตำแหน่งที่ 20 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์ใหญ่ (Large Animals Medicine) เน้นโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.21 ตำแหน่งที่ 21 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสัตว์ใหญ่ (Large Animals Medicine) เน้นโรคม้า (Equine Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาโรคม้า (Equine Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.22 ตำแหน่งที่ 22 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคสุกร (Swine Medicine) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านใดด้านหนึ่งของสาขาวิชาโรคสุกร (Swine Medicine) หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภาหรือจากสถาบันต่างประเทศ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248

(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้
โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และ
สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี
ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้น
ไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP