ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) จำนวน 29 ราย ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก.รายชื่อ
002 นายจตุรงค์ กลับอำไพ
006 นายอาทิตย์ จรจรัส
011 นางสาวนันธิดา กุนทอง
014 นายอดิศร แก้วพรหม
019 นางสาวปาลิตา แก้วมีบุญ
020 นายสุรเชษฐ มุราจร
021 นางสาวกนกลักษณ์ เส้นคง
024 นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์
026 นางสาวรัชนี บุญรัตน์
027 นางสาวกัญญารัตน์ ทวดทอง
102 นางสาววรรณิกา ช่วยอนันต์
103 นางสาวขวัญฤดี เปาะทองคำ
122 นางสาวปัญญ์ชลี พิมลวงศ์

ข.กำหนดการสอบ : ศูนย์การแพทย์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP