ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ อบรม “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรม “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกว่า 90 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การจัดอบรม “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาการพูด บุคลิกภาพของตนเอง ตลอดจนสามารถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก คือ อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิการน์ และอาจารย์เจษฎาภรณ์ สมจิต และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตาริการนนท์ อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม และอาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น

วันแรกของการอบรมเป็นการบรรยายเรื่อง “คุณสมบัติพื้นฐานและการเตรียมข้อมูลของนักพูดมืออาชีพ” การบรรยายและฝึกทักษะ “เรื่องการใช้เสียงให้ถูกวิธีอย่างมีเสน่ห์” “หลักการใช้ภาษากายเพื่อสร้างแรงกระตุ้นสู่ผู้ฟังให้คล้อยตาม” และ “เทคนิคขจัดอาการประหม่า เสริมความมั่นใจ ปรับบุคลิกภาพให้สง่า” โดยอาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิการน์

ในส่วนของวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นการบรรยายพิเศษ “เรื่องเทคนิคและประสบการณ์การออก Roadshow ให้ได้ผล” โดยอาจารย์เจษฎาภรณ์ สมจิต การบรรยายเรื่อง “บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเพื่อจูงใจให้เด็กมาเรียน” โดย ส่วนกิจการนักศึกษา สาธิตการแนะนำหลักสูตร โดย อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส และการฝึกปฏิบัติทักษะ แนะนำสำนักวิชา ภายในเวลา 5 นาที เพื่อตอบโจทย์ “ทำไมนักเรียนต้องเลือกเรียนหลักสูตรในสำนักวิชานี้ และต้องเป็นที่ ม.วลัยลักษณ์เท่านั้น”

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP