ข่าวการศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในต่างประเทศในระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาในต่างประเทศ ณ โรงแรม แกรนด์โอลิเวอร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนานักศึกษาของภาคใต้ในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศและเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ และโอกาสในการทำงานในต่างประเทศหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีสถาบันเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 74 คน

ประมวลภาพ

TOP