ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา



ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 จากโรงเรียนพัชรกิตติยาพา 3 สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนควนสมบูรณ์วิทยา เข้าร่วมจำนวน 128 คน

โดยมีฐานกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทั้งหมด 3 ฐาน คือ ฐานที่1 สนุกคิดกับฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย) ฐานที่ 2 โลกใต้เลนส์ (การทักษะพื้นฐานการใช้งานกล้องจุลทรรศน์) ฐานที่ 3 ปั้นดินให้เป็นดาว (การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในการเรียนรู้และศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการทักษะและเทคนิคพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ก่อให้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสังคมอีกช่องทางหนึ่งด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=3277

TOP