ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักในการบริหารสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจว่า บุตรหลานของท่านจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา เชื่อถือ จากทุกองค์กรที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่ 4 โดยยุคที่ 1 คือ ยุคของการปฏิวัติเครื่องจักรไอน้ำ ยุคที่ 2 คือ การมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ยุคที่ 3 ทศวรรษที่ 1960 หรือยุคของคอมพิวเตอร์ และปัจจุบัน ยุคนี้ คือ ยุคที่ 4 เป็นการบรรจบกันของระบบดิจิตอล ฟิสิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเกิดปัญญาประดิษฐ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเหมือนมนุษย์ และจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นระบบคอมพิวเตอร์เหนือมนุษย์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักเพื่อจะพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพียงพอในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษ มาใช้ในการเรียนการสอน ใช้ระบบ Smart Classroom มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษารู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแลทุกหลักสูตรต้องสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก ผ่านไม่ต่ำกว่า 90 % ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ EXIT-EXAM ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น ได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามวิทยาลัยดังกล่าว

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา โดยได้ ปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความสวยงาม ทันสมัยระดับสากล มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของนักศึกษา โดยการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับที่สามารถใช้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติได้ทุกสนาม พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกกำลังกายไว้ให้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีสวนวลัยลักษณ์บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่

ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 60 ตัว ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย และฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความสามารถระดับมืออาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักศึกษา

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 750 เตียง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 และให้บริการประชาชนได้กว่า 1 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอท่าศาลา เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ของชาวภาคใต้ตอนบน และต่อไปจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

จากนั้นอธิการบดีได้แนะนำคณบดีแต่ละสำนักวิชาและคณะผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้บริหารและเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ปกครองได้พบคณบดีของแต่ละสำนักวิชา เพื่อรับทราบลักษณะการเรียนการสอน ของแต่ละหลักสูตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมนักศึกษาใหม่สอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ , สอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเรียนรู้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอด 2 สัปดาห์ ในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว :ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP