ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรม ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดีให้แก่ข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และระหว่างข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้สนใจจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน คือกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศ การทำงานในปัจจุบันมีปัญหาที่หลากหลาย ซับซ้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนข้าราชการจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจไว้ให้พร้อม เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยต้องอาศัยข้าราชการที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง พลังของเพื่อนข้าราชการทั่วประเทศ จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบ ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมผู้นำยุคใหม่ จะนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศต่อไป

สำหรับการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย หัวข้อ คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข โดยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หัวข้อ บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และนายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก หัวข้อ ผู้นำยุคใหม่ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดย ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวข้อ การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต และหัวข้อ กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP