ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

อาจารย์ น.สพ. รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ และ อาจารย์ น.สพ. พันเลิศ ศักดิ์แก้ว อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "Preliminary study of 38 fatal cases of elephant killed in human-elephant conflict in Thailand as retrieve from news report during 2009-2018 ในงานประชุมวิชาการช้างแห่งชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

ในการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการครั้งนี้มีตัวแทนและผู้ที่สนใจจากทั้งหน่วยงานภาคราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน เช่น กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมป์ฯ ปางช้างทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สุราษฎ์ธานี และมูลนิธิเพื่อนช้าง เป็นต้น นอกจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือในทำงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และรับนักศึกษาจากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในงานทางด้านสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่า และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/

TOP