ข่าวเด่น

WU-SER caRing: บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด จังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรบริษัท ทิพย์เมธา จำกัด อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง โดยกรรมการผู้จัดการ คุณประชา งามรัตนกุล (ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง อีกหนึ่งตำแหน่ง) ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านการติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooDกับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น100,000 บาททั้งนี้ในงานคณบดีพบนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 1สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้การต้อนรับ คุณประชา งามรัตนกุล และคณะ ซึ่งประกอบด้วยคุณธินยา ชัยแก้ว ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ คุณอัชมิน ลาเต๊ะ วิศวกรซึ่งได้เดินทางมาพูดให้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดในการทำงานให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีในทุกสาขาวิชาของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย

1. นายชนาธิป จันทร์กลิ่น (วิศวกรรมวัสดุ)
2. นางสาวสุชานาถ ทรัพย์มุสิก(วิศวกรรมวัสดุ)
3. นายพีรพล ราชรักษ์(วิศวกรรมไฟฟ้า)
4. นายวชิรดล เพิ่มคำ(วิศวกรรมไฟฟ้า)
5. นางสาวซูซาร์น่า กาเจ(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
6. นางสาวภาวรินทร์ ใหม่อ่อน(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
7.นางสาวกฤษณา เรือนปัน(วิศวกรรมโยธา)
8. นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ(วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)
9.นายอภิชาต ทับทอง(เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
10. นางสาวนิจฉรา คงกระพันธุ์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบาย WU-SER caRingซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้การดูแลและสนับสนุนนักศึกษาของสำนักวิชาฯโดยขณะนี้ได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรต่างๆของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้แจ้งความประสงค์ร่วมมอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 5 บริษัท เป็นจำนวนเงินกว่า 600,000 บาท โดยจะนำเข้ากองทุนการศึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีของสำนักวิชาในโอกาสต่อไป


ประมวลภาพ

TOP