ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราชอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม ผศ. บุณฑรี จันทร์กลับ ผศ. รัชดาทิพย์ อุปถัมป์ประชา อาจารย์นลินี ทินนาม อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ และ อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ ได้รับเชิญจากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 100 คนนายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุม ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กอปรกับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และนำสู่การปฏิบัติด้วยการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัด โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการทุกระดับในทุกพื้นที่ เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีกระบวนการประกอบด้วยการมอบนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ การทบทวนสถานการณ์และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ รวมถึงการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรและ ผู้ดำเนินการกลุ่ม

การประชุมครั้งนี้ ทีมวิทยากรจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้บรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพภายในและภายนอกขององค์กร โดยใช้ SWOT Analysis TOWS Matrix รวมถึงแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain ) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมและปัจจัยความสำเร็จของโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำโครงการ ( Project Idea ) ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ประกอบด้วย โลจิสติกส์ การเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ การเป็นผู้ประกอบการ และการขอมาตราฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ


TOP