ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุม "พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑"

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (Local Learning Enrichment Network: LLEN) จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 3) โรงเรียนปทุมานุกูล 4) โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 5) โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา และ 6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิจัยสำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานประชุม "พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (เครือข่ายครูเพื่อศิษย์) และสถาบันรามจิตติ ร่วมกันจัดขึ้น ในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้จากผลการวิจัย พร้อมไปกับสานความสัมพันธ์ของเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ให้ร่วมกันสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยจำนวน 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่วนทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการระดมสรรพกำลัง (ความรู้ คน และงบประมาณ) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายหนุนเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP