สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุม "พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑"