Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU Next Generation Leadership 2018 มุ่งปลูกฝังบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ”

17/08/2561

3715ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Next Generation Leadership 2018 ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่งตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 จัดโครงการ WU Next Generation Leadership 2018 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” ตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บัณฑิตจะต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” และได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 2,000 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากครูฝึกสังกัดมณฑลทหารบกที่ 41(มทบ.41) ซึ่งเป็นครูฝึกมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงและจะไม่มีการฝึกที่รุนแรงหรือทารุณกรรมอย่างเด็ดขาด

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้ปกครองของนักศึกษาในวันต้อนรับผู้ปกครองว่า จะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนบุตรหลานของเรา โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมที่จะเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ตามปณิธานในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า“เราจะผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”

โครงการ WU Next Generation Leadership 2018 นี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝัง อบรมและหล่อหลอมให้เยาวชนมีภาวะของการเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” กล่าวคือ 1. กตัญญู คือ การมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดารมารดา ผู้ปกครองและประเทศชาติ 2.รู้วินัย คือ การเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 3. ใจอาสา คือ การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว มุ่งรับใช้สังคม และ4.พัฒนาภาวะผู้นำ คือ การเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องการให้นักศึกษาทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ต้องมีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดีและถูกต้อง

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้วลัยลักษณ์เป็นตาน้ำแห่งความรู้ ให้นักศึกษาได้ศึกษากอบโกยความรู้ไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ้นสุด เมื่อสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตแล้วมองย้อนกลับมาที่ ม.วลัยลักษณ์ นักศึกษาทุกคนจะต้องภาคภูมิใจ โดย โครงการ WU Next Generation Leadership 2018 นี้ จะฝึกเทอมละ 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 วันๆละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน รวม 16 ชั่วโมง ลักษณะการฝึก ถึงแม้จะมีครูฝึกทหารแต่ไม่ใช่การฝึกที่รุนแรง แต่จะเหมือนการฝึกกีฬา ฝึกวินัยและได้ออกกำลังกายนักศึกษาจะได้ความรู้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆคนจะได้แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติตนดีๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต ท่านผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลสามารถขอเข้าร่วมการสังเกตการณ์ได้ทุกวันที่มีการฝึกนอกจากนี้เมื่อนักศึกษาเข้าฝึกครบ 16 ชั่วโมง จะได้คะแนนตามพาสปอตคนดี จึงอยากขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้เพราะนักศึกษาทุกคนจะต้องร่วมกันทำปณิธานในการ “ผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” ของมหาวิทยาลัยให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์ติดตัวไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตได้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร