ขอแจ้งการปิดให้บริการของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Nursery) วันนักขัตฤกษ์และวันสำคัญ