ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ"ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ" วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จัดโดย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล [DIM] ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา >> https://goo.gl/oQXGYk

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ >> https://goo.gl/1kVUcg

ลงทะเบียนฟรีจำนวนจำกัด

TOP