ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แพทยศาสตร์ มวล. เปิดเวทีประชุมวิชาการโรคหืดในเด็กสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดประชุมวิชาการสหสาขาวิชาชีพในการดูแลโรคหืดในเด็ก มุ่งสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาโรคหืดในเด็กในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเครือข่ายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการสหสาขาวิชาชีพในการดูแลโรคหืดในเด็ก เพื่อสร้างทีมงานเครือข่ายระดับจังหวัดในการทำงานร่วมกันเกี่ยวการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกันของสหวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย กล่าวอีกว่า โรคหืดสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กอายุน้อย วัยก่อนอนุบาลจนถึงวัยรุ่น จากข้อมูลที่ศึกษาในระยะ10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กไทย เนื่องด้วยเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าทางรัฐบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการให้การรักษาอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องยาต่างๆ การให้ความรู้ โดยสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพแล้ว แต่ผู้ป่วยโรคหืดในเด็กหลายคนยังคงประสบปัญหา ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบลงได้ทางสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างตระหนักถึงปัญหานี้ และพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้านความรู้ ทักษะการดูแลรักษา และประสานระบบการส่งต่อ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยภาระงานที่ล้นมือ และการปฏิบัติงานในภาวะความขาดแคลนทรัพยากร ทำให้การดูแลในเชิงลึกยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประชุมหารือกัน เพื่อก่อตั้งเครือข่ายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนเพื่อการแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP