ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
1. นายพงศ์นรินทร์ บิลมาศ
2. นางสาวตมิสา พูลสวัสดิ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง คือ
1. นางสาวธิดารัตน์ อนันตเสรีวิทยา
2. นางสาวกมลชนก ชูบัวทอง
3. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลิ่ม
4. นางสาวนฤมล กาฬคลอด
5. นางสาวดรรชนี กาญจนะ
6. นางสลิลทิพย์ จุ๋ยมณี
7. นางสาวเกศกนก ดวงแก้ว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP