ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พบผู้บริหารและเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตคณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พบผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อร่วมพูดคุยหารือนโยบายในการจัดเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การมาเยือนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตั้งใจที่จะมาพูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ จากผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อจะได้พัฒนาการเรียนเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเรียนการสอน

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเยี่ยมเยือนและพบปะในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อรับฟังจุดเด่น ปัญหา และข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไปประมวลภาพ

TOP