ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำหนดนโยบายแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบทั้งจังหวัด

             เครือข่ายความร่วมมือจาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่แกนนำสุขภาพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยแนวทางป้องกันโรคในชุมชนมีการพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 6 ขั้นได้แก่

1) แบ่งพื้นที่ของหมู่บ้านออกเป็นโซนมี อสม. รับผิดชอบ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกวันที่   25 ของเดือนใส่ในสมุดสีม่วง
2) หัวหน้าโซนเก็บรวบรวมข้อมูลจาก อสม. ในโซนทุกวันที่ 28 ของเดือนใส่ในสมุดสีฟ้า
3) ประธานหมู่บ้านเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าโซนทุกวันที่ 30 ของเดือนใส่ในสมุดสีเหลือง
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังฯ ลงข้อมูลใน http://limsurat.wu.ac.th
5) รพ.สต. นำเสนอผลการเฝ้าระวังต่อผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ใช้ประโยชน์
6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมข้อมูลทั้งอำเภอเสนอทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์

เมื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน และเมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ก็จะมีแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รพ.สต. ถึง โรงพยาบาลชุมชน โดยมีแนวทางดำเนินการดูแลรักษาในระดับครัวเรือน รพ.สต. แผนกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉินหอผู้ป่วยใน  และการส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

                ผลการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561    ณ ห้องประชุมอรพินธ์  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 8.30-16.00 น.   มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนจาก “ลานสกาโมเดล” และ 22 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  “กาญจนดิษฐ์โมเดล” “ไชยาโมเดล”  “เวียงสระโมเดล”  “พระแสงโมเดล”  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน  โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนโดยกำหนดเป้าหมาย


 

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถานที่ ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา

กิจกรรม

ผู้ดำเนินการ

08.30-09.00 น.

-ลงทะเบียน และรับเอกสาร

- ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกฯ

09.00-10.00 น.

-การนำเสนอ DP&DCPG-Lansaka: จากครัวเรือนสู่นโยบาย

- รศ. ดร. จรวย สุวรรณบำรุง
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก

10.00-10.15 น.

-กล่าวรายงาน

-นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.15-10.30 น.

-เปิดโครงการประชุมและให้นโยบาย และถ่ายภาพที่ระลึก

-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.30-12.00 น.

 

 

-นโยบายและการนำสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

-นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
-แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 11
-แพทย์หญิงสมศรี  คชเวช  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออก จาก รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
-นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสกา
-รศ. ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ผู้ดำเนินรายการ

13.00-13.45 น.

-ต้นแบบ 5 ปีของ Lansaka model ทำอย่างไร “ป้องกันและดูแลรักษา”

-นายธีรพิชญ์ แก้วมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-นายอนุสรณ์ ศรีวารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-นางเจนจิรา เทือกสุบรรณ. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-นางเยาวเรศ นุประสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
-นายชุมพร ผลประเสริฐ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ผู้ดำเนินรายการ

13.45-15.30 น.

-เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของอำเภอต้นแบบ

-นายสุภาพ เหล่าพราหมณ์ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
-นางพจนา เหมาะประมาณ  และนางบงกช เทพขุน จาก“ไชยาโมเดล”
-นายเชิด ทองสุข จาก “กาญจนดิษฐ์โมเดล”
-นายนพพร น้ำเพชรจาก “เวียงสระโมเดล” 
-นายประยุทธ สีตุกา นักวิชาการชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว ผู้ดำเนินรายการ

15.30-16.00 น.

-นำเสนอผลการระดมสมอง

-ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และ ศูนย์ความเป็นเลิศฯประมวลภาพ

TOP