ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา “เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ”เตรียมพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่ศูนย์กลางเมืองนวัตกรรมอาหาร

ม.วลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ” ภายใต้โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.วลัยลักษณ์และผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วม กว่า 100 คนศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ประธาน กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่ง ม.วลัยลักษณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานจัดตั้งและดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ภายใต้การบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งได้ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงานวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านงานวิจัยในระดับสากล โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นได้

ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ กล่าวต่ออีกว่า ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผัก สมุนไพร ข้าว สัตว์น้ำ ผลไม้ที่ผลัดเปลี่ยนกันออกผลตลอดปี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยกระบวนการอบแห้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเอื้อประโยชน์และให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดียิ่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)ส่วนขยาย เพื่อขยายเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ผ่านสถาบันการศึกษา 15 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในพื้นที่ ในการเข้าถึงทรัพยากร วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรและอาหาร โดยเริ่มจากการสร้างกิจกรรมการให้ความรู้และความตระหนักแก่ผู้ประกอบการได้รู้ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมด้านใดบ้าง ที่จะรองรับความต้องการและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ สิ่งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกันในการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้

ทั้งนี้โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัยและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กล่าวการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอบแห้งไมโครเวฟ” ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สร้างนวัตกรรมและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาค” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจและเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร” และ “การสาธิตการทำปลาสวรรค์แผ่น” โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ การบรรยายพิเศษและภาคปฏิบัติ หัวข้อ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์และการให้บริการตอบข้อซักถามอื่นๆประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP