ข่าวทั่วไป

งานกิจการนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง ดูงาน มวล.หัวหน้างานกิจการนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและคณะให้การต้อนรับ บรรยายและนำชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ภาพกิจกรรม

TOP